מס לבעלי דירה בבעלות של 249% או בשמה הנרדף דירה שלישית

מי חייב במס על פי חוק?

יחיד ובן זוגו למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם עד גיל 18 יחשבו כבעלים אחד, יש לשים לב גם אם נחתם הסכם ממון בין בני הזוג בכדי ליצור הפרדה רכושית הדירה תחשב כדירת 2 בני הזוג לצורך מניין הדירות.

דירה המוחזקת ע"י היחיד תחשב דירה לבעל המניות הנמצאת בבעלות החברה.

מי שבבעלותו 249% שיעור אחזקה בדירות, לדוגמא אדם שיש בבעלותו 4 דירות ובכל אחת מהם הוא מחזיק 50% כלומר יחדיו בכל ארבעת הדירות ישנה בעלות של 200% לא יחול עליו החוק.

יש לשים לב כי אם במהלך השנה ישנו שינוי בהחזקת בעלות בדירה בשל רכישה או מכירת דירה המס יהיה יחסי למספר הימים של החזקת הבעלות.

על השינוי שיעור הבעלות יש להגיש הצהרה מפורטת תוך 30 יום ממועד השינוי .

סכום וחישוב המס

1.החייב במס ישלם בעבור כל דירות המגורים שהייתה בבעלותו בכל שנת המס למעט 2 דירות מגורים לבחירתו .

2. שיעור המס הינו 1% מערך דירת המגורים .

3.דירות שסכום השקעתן הכולל עד סכום של 1,150,000 תהיינה פטורות ממס .

4.דירות שסכום השקעתן הכולל בין 1,150,001 ₪ ועד 1,400,000 יהיה מס על פי הנוסחה הבאה:

הסכום הקובע לגביי הדירה החייבת      X    ( 1,150,000- סכום דירות להשקעה)  * 5.6

סכום דירות ההשקעה.

5.המס ישולם עבור ערך הדירה הנקוב של דירת המגורים שבו נמצאת הדירה לפי אומדנים סטטיסטים כלומר על פי שווי.

לצורך כך תהיה אפליקציה וע"י הזנת גוש וחלקה, שטח הדירה ושיעור האחזקה ניתן יהיה לקבל את שווי הנכס ואת המס שיש לשלם.

יש להודיע אם במהלך השנה ישנו שינוי בשטח הדירה על פי החיוב בארנונה עד סוף השנה בה חל השינוי .

6.סכום המס השנתי בעד כל דירה חייבת לא יעלה על 18,000 ₪ ויתעדכן בכל 1/1 .

7.דירות שהן בבעלות חלקית, יוכפל סכום המס בעבור אותה דירה בשיעור הבעלות בה.

דירות מגורים אשר לא יימנו לצורך הטלת מס

.    1. דירה בבעלות עמותה, חברה לתועלת הציבור, הקדש ציבורי.

2. דירה בחוק עידוד השקעות שעל פי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות בעליה זכאי להטבות.

3.דירה בבניין להשכרה כאשר החברה היא בעלת הבניין להשכרה ומקבלת הטבות מכוח חוק עידוד דירות להשכרה.

4.דירה שעל פי מכרז המדינה או החברה הממשלתית לדיור מושכר לתווך ארוך.

5.דירה המושכרת על פי חוק הגנת הדייר.

6.דירה המהווה מלאי עסקי.

7.דירה מוחכרת לתקופה שבשלה לחוכר זכות במקרקעין בדירה, לא תמנה כדירת החכיר.

8.דירה שפוצלה על פי דין תחשב כדירה אחת.

9.מספר דירות שחוברו ייחשבו לדירה אחת.

10.דירה שהיא חלק מנחלה רק אם לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה לכאורה גם מספר דירות שנבנו ללא היתר לא ימנו.

11.דירה בירושה בתנאי שבשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש לא הושכרה .

12.דירה בבעלות יתום משני הוריו בטרם מלאו לו 18.

13.דירה בבניה כהגדרתה דירה על הנייר ועד להשלמת הבנייה על ידי הקבלן לא תחשב בתקופה זו כדירה.

מענק והקלות במס למוכרים בעלי 3 דירות ומעלה

אופציה ראשונה

המכירה צריכה להיות החל מ 1 לינואר 2017 ועד 1 באוקטובר 2017.

המכירה לא נעשתה לקרוב משפחה, לא ללא תמורה ולא לפי סעיף 5 ב' לחוק מקרקעין (שינוי ייעוד ).

הדירה צריכה להימכר למי שחסר דיור, או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הוא משפר דיור ומתחייב למכור את דירתו הישנה תוך 18 חודשים מיום הקניה .

גובה המענק יהיה בגובה מס השבח או 85,000 ₪ כנמוך מבניהם ולא יינתן בלא יותר מ 3 מכירות דירה.

אופציה שניה

אופציה נוספת להקלה הינה במידה ומדובר במי שיש בבעלותו 3 דירות ומעלה, אך אם זאת פטור ממס דירה שלישית, שכן שווי דירות ההשקעה שלו הן עד 1,150,000 אזי המענק שלו יהיה בגובה של 15,000 ₪ או 50% ממס השבח כנמוך מבניהם.

הזכאות למענק מותנת בכך שמקבל המענק לא קנה או יקנה דירה מתאריך 16 בדצמבר 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2020 למעט אם בכל זאת רכש דירה ושילם עבורה מס רכישה במדרגות של דירה יחידה.

אופציה שלישית

המוכר יוכל להפקיד את ההכנסות שלו עד לתקרה של 2.5 מיליון ₪ בקופת גמל ייעודית שתהיה פטורה ממס רווחי הון על משיכת הסכום, ובתנאי שמכר את דירתו לתושב ישראל שהוא חסר דיור או יש בידיו דירה אחת.

גם כאן תינתן ההטבה באם לא ירכוש דירה החל מ 16 בדצמבר 2016 ועד 5 שנים ממועד התשלום הראשון של הסכומים לחשבון .

דיווחים לרשויות המס

על המשקיע להגיש הצהרה על הדירות שבבעלותו ובחירתו מקוונת ומפורטת עד 30/06/2017.

על אי הגשת הצהרה בזמן או הצהרה כוזבת יוטל קנס כספי .