מס רכישה

על מי חל המס ?

על פי סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין יהיה הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין, מס הרכישה יהיה  בשיעור משווי המכירה .

שיעורי מס הרכישה

1.  על פי תקנה 2(1) כאשר מדובר על רכישת זכות במקרקעין אך שאינה דירת מגורים .

יהיה גובה מס הרכישה 6% משווי המכירה.

כחריג לשיעור מס זה, במידה ולגביי רכישת הקרקע ישנה תוכנית בנייה המתירה בנייה של דירה אחת לפחות למגורים שהקבלן קיבל בגינה היתר לבניית דירת מגורים אחת              לפחות תוך 24 חודש ממועד הרכישה, יתוקן מס הרכישה על פי שעור של 5%.

2.מס הרכישה לדירת מגורים מתחלק לשניים :

א)  חישוב לדירה יחידה – יחול על יחיד תושב ישראל שבבעלותו   רק הדירה הנרכשת.

ב)  חישוב רגיל – יחול על מי שבבעלותו דירת מגורים נוספת על הדירה הנרכשת.

נקודות חשובות שיש לשים לב :

אם בבעלות הרוכש דירת מגורים אחת נוספת מלבד הדירה החדשה הנרכשת אותה מתכוון הרוכש למכור יכול תוך שנתיים מיום רכישת הדירה החדשה או תוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה ( אם נרכשה מקבלן), ועדיין יראוהו כרוכש של דירה יחידה לצורך חישוב המס.

לעניין מניין הדירות שבבעלות הרוכש יש לראות את הרוכש, בן-זוג, ידועים בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד (יקרא: תא משפחתי).

במניין הדירות של הרוכש, לא תחשב דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני – 1/1/1997 או דירה שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על 1/3.

במניין הדירות של הרוכש, יש להתחשב גם בדירות שהתקבלו בירושה/ מתנה, כאשר דירה שהתקבלה בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית לא תחשב דירה למניין הדירות.

מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה לשנת 2018 (מתעדכנות כל שנה בתחילת שנה).

1.      על חלק השווי אשר עד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

2.      על חלק השווי העולה על 1,664,520 שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;

3.      על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;

4.      על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%;

5.      על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים – 10%;

מדרגות מס הרכישה לדירה שניה 2017

1. על חלק השווי אשר עד 5,095,570 שקלים חדשים – 8% .

2. על חלק השווי אשר עולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%.

מס רכישה "לקבוצת רכישה "

חישוב מס רכישה לרכישה במסגרת "קבוצת רכישה" בתיקון 69 לחוק, הוסדר אופן החיוב במס רכישה למי שרוכש זכות במקרקעין במסגרת קבוצות רכישה.

בתיקון הוגדרה קבוצת רכישה ונקבע כי שווי הרכישה במקרה זה יהיה שווי הנכס הבנוי. בנוסף נקבע כי מכירת זכות במקרקעין לקבוצות רכישה תחוייב במע"מ ותשלומו יהיה תנאי נוסף לרישום הרכישה בטאבו.

למי מגיע פטור והקלות ממס רכישה ?

1. הקלה לרוכש משק חקלאי

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

א) על חלק השווי אשר אינו עולה על 437,665 שקלים חדשים – 0.5% .

ב)על חלק השווי העולה על 437,665 שקלים חדשים – 5% .

2.פטור לנכה  – בהגדרת "נכה" בתקנות מס הרכישה הוסף בתאריך 5/12/2016 פטור נוסף לעיוור וכיום בתקנה 11 הפטור יחול גם על נכה ,שהוא עיוור ,בנוסף על: נפגע פעולות איבה, רדיפות הנאצים ומשפחות חיילים שנספו במערכה  .

שיעור מס הרכישה כמפורט להלן ובלבד שחיוב מס הרכישה בשיעור של 0.5% .

לפי תקנת משנה זו לא ינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד .

אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000  ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן :

א)     כאשר עד 1,600,175 מס רכישה בשיעור של 0 (כמו דירה יחידה סעיף 9(ג1ג)3(א).

ב)     כאשר השווי מ – 1,600,175 עד 2,500,00 ישולם 0.5% .

ג)       אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000ישולם 0.5% מהשקל הראשון .

3.      פטור לעולה חדש – לפי תקנה 12 נקבע כי עולה הרוכש זכות במקרקעין בשנה אשר קדמה לעלייתו לישראל ועד ל- 7 שנים לאחר כניסתו למדינת ישראל ,ובידו אחת מאלה:

·         א. אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 (להלן: "חוק השבות").

·         ב. תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות.

·         ג. אשרה או רישיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכוח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.

שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני אדם שדינם כדין עולה: 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים שלאחר עלייתו לישראל.

ישלם מס רכישה  בשיעורים להלן:

1. 0.5% עד למדרגה הראשונה(1,672,385) .

2. 5% מעל המדרגה הראשונה.

המדרגות מתעדכנות מידי שנה.

העולה זכאי לשיעורי המס הנ"ל פעם אחת לגבי רכישת דירה  ופעם אחת לגבי רכישת עסק.

תשומת הלב כי הגדרת עולה בתקנות אינה זהה להגדרה עולה חדש  או תושב חוזר וותיק  לעניין פקודת מס הכנסה  .

4.  מכירה לקרוב – תקנה 20 לתקנות מס הרכישה, במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיה מס הרכישה – 1/3 ממס רכישה רגיל .

קרוב לעניין זה: בן-זוג, הורה, צאצא, נכד, נין, בן-זוג של הצאצא, אח ואחות.

5. מכירה לבן-זוג- תקנה 21  לתקנות מס הרכישה , מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג המתגורר עם המוכר באותה דירה פטורה ממס רכישה.