,

מהו פחת?

בחיי פעילותו של עסק ישנן הוצאות מהותיות המשמשות לרכישת נכסים קבועים שעתידים לשמש את העסק לעוד שנים רבות ולא בהכרח רק בשנת המס שבו יצאה ההוצאה, הוצאות כגון מחשב, ציוד, ריהוט, מבנים ועוד.

הוצאה של נכסים קבועים בעסק לא נחשבים כהוצאה שוטפת ולכן ההוצאה לא תוכר במלואה באותה שנת המס בדו"ח הרווח והפסד של העסק.

עלות הרכישה של אותו נכס קבוע תרשם בספרי העסק כסעיף השקעה והניכוי בגינה יתפרס לאורך השנים שבהם ישמש הנכס בעסק על פי אחוזים שנקבעו מראש בעבור כל אחד מסוגי הנכסים על פי תקנות פחת – אחוזים אלה ישקפו את שנות הנכס – לדוגמא: חיי מחשב שנרכש מוערכים ב-3 שנים ולכן, יש לפרוס את חיי עלותו של המחשב בסך 3,000 ₪, ל-3 שנים כך שבכל שנה תוכר הפחתתו ב-33.33% (1/3) דהיינו 1,000 ₪ בכל שנה.

הפריסה השנתית נקראת "פחת" הפחת נותן ביטוי של ירידת הערך של הנכס כתוצאה מבלאי לאורך תקופת השימוש בו.

ההשפעה של הפחת על המיסוי

ההשפעה מבחינת היבטי מס הכנסה לאורך חיי הנכס: להוצאות הפחת יש השפעה ישירה על תשלומי המס שלנו מכיוון שמדובר בהוצאה מוכרת לצורכי מס וככל שההוצאות גבוהות יותר כך הרווח שלנו יקטן בהתאמה וכתוצאה מכך חבות המס שנשלם תהיה נמוכה יותר.

ההשפעה מבחינת היבטי מיסוי מקרקעין במכירת הנכס:

אז לאחר שהוסבר כיצד הוצאות הפחת עוזרות לנו לשלם פחות מס לאורך חיי הנכס, האם נקבל תוצאה זהה גם שמדובר במכירה של נכסי מקרקעין?

רקע:

1. סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי בעת מכירת מקרקעין, הבלאי של הנכס יופחת משווי הרכישה וכתוצאה מהקטנת שווי הרכישה- השבח גדל ובהתאמה גם מס השבח גדל.

ולכן, בניגוד לתוצאה במס הכנסה ששם הוצאות הפחת יתנו לנו את האפשרות לשלם פחות מס בחוק מיסוי מקרקעין במכירת הנכס, יהיה עלינו לבצע חישוב פחת על עלות הרכישה ולאחר שנפחית מהעלות את הוצאות הפחת נגיע לתוצאה של עלות נמוכה יותר ובכך הרווח יגדל ונשלם יותר מס.

חשוב מאוד לשים לב שמדובר בנכסי מקרקעין מקובל לעשות הפרדה בין הקרקע לבין הנכס הבנוי. הסיבה היא משום שהקרקע אינה נשחקת או מתיישנת ועל אף השימוש בה הערך שלה אינה יורד ולרוב אף עולה.

שיטות החישוב: היחס המקובל בין הקרקע לבין הדירה הבנויה הינו 1/3 לקרקע ו-2/3 לדירה הבנויה ומכאן, בחלק מהמקרים זהו היישום בפועל של הפחת במיסוי הדירה, הן בהשכרתה והן במכירתה.

שיעור הפחת שיחושב במכירה יעמוד על 2% ויחושב על כל שווי הרכישה של הנכס כולל מרכיב הקרקע או לחילופין לפי שיעור של 4% בגין 2/3 משווי הרכישה כאשר 2/3 משקפים את המבנה ללא הקרקע כאמור לעיל.

2. ניכוי הפחת בנכס עסקי במכירה

במכירת נכס עסקי המוכר יהיה אדיש בכל הנוגע לפחת משום שמצד אחד, אומנם עלות הרכישה תופחת במכירה אבל לבעל הנכס האפשרות לנכות את הוצאות הפחת לאורך חיי הנכס במס הכנסה ולשלם פחות מס.
השאלה החשובה שמתעוררת היא האם עדיין יש לנכות את הפחת במכירת נכס המקרקעין כאשר ניתן היה לנכות פחת לאורך חיי הנכס (לפי פקודת מס הכנסה) אולם פחת זה לא נוכה בפועל מעולם? ובפשטות, האם לאור העובדה שהנישום לא נהנה מניכוי פחת במס הכנסה יישאר שווי הרכישה ללא שינוי ולא יופחת?
סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הוצאות תותרנה בניכוי במסגרת מכירת נכס המקרקעין רק אם הן אינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.
מלשון סעיף 39 לחוק וסעיף 47 לחוק עולה שגם פחת שלא נוכה בפועל אך ניתן היה להפחיתו במס הכנסה ינוכה משווי הרכישה במכירת הנכס.
על פי החלטות ועדות ערר בפס"ד לילי שמשון ובפס"ד ברמן נקבע כי לא ניתן יהיה לנכות במכירת הנכס פחת משווי הרכישה במקרים בהם הוכח כי הפחת לא נוכה בפועל אצל פקיד השומה על אף שהיה ניתן לנכותו עפ"י פקודת מס הכנסה.

3. הפחת שיילקח בחישוב מס השבח במכירת הדירה

בחישוב מס השבח נקבע כי על הנישום המוכר את דירתו לקחת בחישוב מס השבח, במסגרת הגדרת "יתרת שווי רכישה" את שווי הרכישה אשר ייקבע, בין היתר, לאחר ניכוי הפחת.
משמעות הפחת כפי שפירטנו לעיל היא "כירסום" של הפחת בעלות הרכישה וכתוצאה מכך יגדל בהתאמה שבח המקרקעין החייב במס שבח. יצוין כי במידה והדירה תימכר בפטור כלשהו, אין משמעות למרכיב הפחת.

ליחיד המשכיר דירת מגורים שבבעלותו קיימת הזכאות לבחור להתחייב במס הכנסה באחד משלושת המסלולים הקיימים ולכל אחד מהמסלולים תהיה השלכה על המיסוי במכירה:

3.1. מיסוי שולי בניכוי הוצאות ופחת – כאשר נישום בחר בחלופת מיסוי זו במהלך שנות חיי הנכס במס הכנסה, יש להפחית במסגרת חישוב מס השבח במכירת נכס המקרקעין את הפחת מעלות הרכישה בהתאם לפחת שנוכה בפועל במהלך השנים אצל פקיד השומה. ברם, לא יותרו ההוצאות השוטפות בגין החזקת הדירה שניכה הנישום בפקיד השומה.

3.2. מסלול המס של 10% – במסלול זה לא ניתן להכיר בהוצאות במסגרת פחת של חיי הנכס וישולם מס בשיעור של 10% בגין כל ההכנסה משכר הדירה וזאת החל מהשקל הראשון. בכל מקרה יופחת הפחת מעלות הרכישה במסגרת חישוב מס השבח כ"פחת רעיוני" ולא ניתן יהיה לדרוש את ההוצאות השוטפות בניכוי מהשבח למרות שלא ניתן היה לתבוע אותן אצל פקיד השומה במסלול זה.

3.3. מסלול הפטור המלא או החלקי – מסלול זה קובע פטור מלא אם סכום ההכנסה החודשית משכר הדירה/הדירות אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על סכום של 5,100 ₪ (תקרה 2020).

חריגה מהפטור אינה שוללת את הפטור לחלוטין, אלא מקטינה אותו בגובה ההפרש שבין דמי השכירות לתקרת הפטור.
רשויות המס מחזיקות בעמדה כי אין להתיר הוצאות שוטפות מכיוון שהפטור מגלם בתוכו את התרת ההוצאות ובנוסף יש לנכות את הפחת משווי הרכישה שניתן היה לדרוש במס הכנסה על אף שלא התבקש בפועל לאור הפטור שניתן.
על פי פסק דין "וימן " ולעמדת רשויות המס על פי תוספת 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007, במקרה זה במידה והנכס הושכר לפני 1.1.2007, הפחת הרעיוני במכירה יילקח רק ביחס לתקופה שהחל מה-1.1.2007 ואילך.

ולסיכום, כפי שניתן להבין, סוגיית הפחת מסועפת ותלוית סוג הנכס, יום הרכישה, מסלול ההשכרה במהלך השנים וכיצד התייחס הנישום להכנסות מהשכרת הנכס במהלך השנים.

יחד עם זאת, הבהרנו את האבחנה שעולה מסוגיית הפחת במהלך חיי הנכס במס הכנסה לעומת מכירת נכס המקרקעין במיסוי מקרקעין ואת ההשלכות בין שני ההיבטים האלה.

נכתב בשיתוף עם עו"ד רועי עזרא – משרד עורכי דין.

חוק הגבלת שימוש במזומן

מהי מטרת החוק ? לצמצם את השימוש במזומן ולעבור לשימוש של צ'קים או תשלומים אלקטרונים נוספים אשר ימנע העלמות מס ויעזרו להילחם בהון השחור . מתי נכנס החוק לתוקף ? החוק נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019, כאשר ב-9 החודשים הראשונים לא יינתן עיצום כספי למי שיתפס . על מי חל החוק ? ⁦ עוסק ,אדם שאינו […]

רשימת הצ'ק ליסט שכל עצמאי צריך לעשות לקראת סוף שנה

מבלי לשים לב שנת 2017 כבר עומדת להסתיים , עצמאי יקר רצוי וכדאי לעבור על הרשימה הבאה ולבדוק של פיספסנו כלום ובכך תוכלו להוזיל את תשלומי המיסים לרשויות .

1.חשוב מאוד שנבדוק שלא דילגנו על שום הוצאה ,בעסק יכולות להיות הוצאות שונות ומגוונות אבל כדאי לשים לב גם להוצאות שחוזרות על עצמן כל חודש כמו חשמל, מים ,ארנונה ,הוצאות תקשורת שכ"ד וכו .

2 .הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות ,מומלץ לבצע רק את ההוצאות אשר בכוונתכם להוציא בכל מקרה.

אין טעם בהוצאה, גם אם היא מוכרת לצורכי מס, אם אין בה צורך עסקי/כלכלי אמתי.

הוצאות אלו כדאי לבצע השנה, על מנת להקדים את ההוצאה לשנה הנוכחית.

למדווחים על בסיס מזומן (בעלי מקצועות חופשיים ועסקים אשר אין ברשותם מלאי). ישנה אפשרות להקדים את הוצאותיכם ולדחות את הכנסותיהן בהתאם למועד ביצוע התשלום או התקבול אך הכל במבחן הסבירות וההיגיון.

באשר לדחיית ההכנסה ,על ידי דחיית קבלת הכסף יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי לעסק ולכן יש לבחון כל מקרה לגופו .

3.תשלומים לביטוח לאומי מומלץ מאוד לשלם כל חוב למוסד לביטוח לאומי לפני סוף השנה, זאת משתי סיבות:

א. המוסד לביטוח לאומי יגבה את חובו בכל מקרה, פיגור יביא לריבית, הצמדה וקנסות.
ב. תשלום לפני סוף השנה מזכה אותך בהטבת מס, ניכוי בשיעור של 52% על התשלומים לביטוח לאומי (ללא מס בריאות).

4.הפקדה לקרן השתלמות מדינת ישראל מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס, אך מגבילה את היקף ההטבות הללו על ידי הגדרת תקרות הפקדה מזכות לכל אחד מהמוצרים.

עצמאי אשר יפקיד לקרן השתלמות גם יהנה בהטבת מס בצורת ניכוי בגין ההפרשות שלו (וזאת עד לתקרה)

וכמו כן יהיה פטור ממס רווחי הון אשר יצברו בקופה .

5.הפקדות לפנסיה ,זה הזמן להפקיד כספים לקופת גמל בכדי לקבל הטבות במס הניתנות על ידי מס הכנסה.

גובה הסכום המקסימלי להפקדה בקופת גמל נקבע על פי נתוני ההכנסה של העצמאי .

הפקדה בקופת הגמל תביא לכך שתקבלו זיכוי מס ,ניכוי מס .

6.נקודות זיכוי יש לבדוק שאכן ידווחו השנה כל נקודות הזיכוי להם אתם זכאים .

נקודת זיכוי משמעותה שמתוך המס שאותו עצמאי צריטך לשלם לרשויות יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.

שימו לב במאי 2017 נכנס לתוקפו חוק נטו למשפחה אשר גם הגדיל את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 6 .

ישנם סיבות מגוונות שבגינם יש זכאות לנקודות זיכוי כגון ,ילדים, לימודים אקדמאים ,הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז הלומד במסגרת החינוך המיוחד וכו ועל כן שימו לב שבדו"ח השנתי ידווחו כל הנקודות שלהן אתם זכאים שווי נקודת זיכוי לשנת 2017 הינה 215 ₪ בחודש .

7.זה הזמן לתרום מי שתרם 180 ש"ח ומעלה (נכון לינואר 2016) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה

הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם, כלומר אדם שתרם 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ₪ .

ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום של 180 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי".

התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46.

8. קיזוזי הפסדים לעיתים נוצר במהלך השנה הפסד מעסק או שהפסד שהועבר משנים קודמות .

ישנם הפסדים שנוצרו לנו בגין ניירות ערך לאותם סוגי הפסדים למינהם ,ישנם כללים לפי פקודת מס הכנסה מתי ובאיזה מקרים ניתן לקזז אותם מההכנסה החייבת שלנו .

בדקו שאכן להפסדים ניתן ביטוי בדו"ח השנתי וששום הפסד לא התפספס .

גם כאן ניתן להפחית את חבות המס ע"י שימוש נכון בקיזוז הפסדים.

9.בחירת מסלול  מיסוי דירות מגורים להשכרה ,בחירה מושכלת של בעלי דירות שמשכירים, מצמצמת משמעותית את חבות המס על הכנסות משכר הדירה. משכיר הדירה יכול בכל שנה לבדוק מה מסלול מיסוי שכר הדירה המתאים בעבורו בכל שנה לבחור כמובן את המסלול שמבטא תוצאת מס מינימלית.

10.פנסיה חובה לעצמאים ,חוק פנסיה לעצמאים נכנס לתוקפו בינואר 2017 .

אם אין לך עדיין קופת גמל כעמית עצמאי או חשבון בקרן פנסיה, זה הזמן לפתוח אחד.

שים לב אם בתחילת השנה התחלתם כבר להפקיד לפנסיה על סמך הערכה של צפי הכנסה שנתית עכשיו לקראת סוף השנה ניתן לראות באם יש צורך להשלמה נוספת של הפקדה לקופה לצורך השלמת החסר .

גם כאן יש להוסיף כי ניתנת הטבה במס בצורה של זיכוי או ניכוי ומי שלא יפקיד  על פי חוק עשוי לקבל קנס של 500 ₪ .

 

 

רשימת צ'ק ליסט הזו חיונית לכל עצמאי/ת תבדקו שוב שלא פיספסתם כלום השנה !

חום יולי אוגוסט הגיע וגם תשלומי ההבראה

חום הקיץ מכביד על כולנו אבל תשלום ימי ההבראה המשולמים לעובד היא הכבדה נוספת

על מגזר המעסיקים.

אז מאיפה מגיע בעצם החוק לשלם דמי הבראה ומהי מטרתו ?

בשנת 1995 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ולפיו המעביד ישתתף בהוצאות ההבראה .

אותו הסכם קיבוצי הורחב לכלל המשק וכך חל גם על העובדים במגזר הפרטי .

הרעיון שעמד מאחורי דמי ההבראה לכאורה, הם ניתנו לצורך חופשה, נופש והבראה, הרצון היה לעזור לעובד לצאת לחופשה שנתית ולשוב לעבודה בכוחות מחודשים.

כיום בוטלה דרישת ההוכחה של עובד כי הוא שהה במקום נופש או הבראה.

ברוב המקרים העובדים מקבלים תוספת תשלום ויכולים לעשות בה מה שירצו.

מתי משולמים דמי ההבראה ?

נהוג לשלם דמי ההבראה בחודשי הקיץ בין יוני לספטמבר אך ישנם מקומות עבודה אשר בהם נהוג או הוחלט אחרת.

מי זכאי לדמי ההבראה ?

דמי הבראה ישולמו לעובד שכיר אשר השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק .

גם עובד שהתפטר או פוטר לאחר תום שנת עבודה אחת נחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה וזכאי לדמי הבראה ,גם במקרה של הודעה מוקדמת לפיטורין או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים העובד את שנת העבודה המלאה .

 

כיצד מחושבים דמי ההבראה ?

סכום יום ההבראה במגזר הפרטי הינו 378 ₪ עובדי מדינה או רשויות מקומיות זכאים ל 424 בגין יום הבראה .

את סכום יום ההבראה יש להכפיל כפול מספר הימים להם העובד זכאי באותה שנה .

יש לשים לב שככל שהוותק של העובד במקום העבודה גדל כך גם הזכאות לדמי הבראה גדל .

עובדים המועסקים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה במקרה הזה ישולם לפי אחוז המשרה שלהם כלומר תחילה נכפיל את ימי הזכאות כפול התעריף ובסופו של דבר התוצאה תוכפל באחוז המשרה של אותו עובד .

בעבור השנה הראשונה לעבודה– 5 ימי הבראה.
עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה.
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה.
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה.
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה.
עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.
האם יש התיישנות בגין דמי הבראה?

במקרים בהם העובד סיים את עבודתו במקום העבודה והסתיימו יחסי עובד מעביד יהיה זכאי לדמי הבראה בעד תקופה של שנתיים מיום סיום עבודתו , לאחר מכן התביעה תתיישן .

במקרה שבו העובד ממשיך לעבוד במקום עבודתו יהיה זכאי לדמי הבראה עד 7 שנים .

האם מעסיק רשאי לפצל את דמי ההבראה ולשלם אותו מידי חודש בתלוש השכר לעובד ?

אין כל מניעה כי דמי ההבראה ישולמו כחלק משכרו של העובד מידי חודש ובלבד שהתשלום באופן זה הוא בהסכמתו וידיעתו המפורשת של העובד ,כמו כן נקבע בפסיקה  כי יש לעדכן בשכר את תעריף יום ההבראה .

על המעביד לציין בצורה ברורה על גביי התלוש את תשלום דמי ההבראה .(פסק דין בלפר אביבה תב"ע 35-794-/97 ) .

 

איזה תקופה נלקחת בחשבון לצורך תשלום הבראה ?

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.

 

 

תוכנית נטו למשפחה כיצד הדבר ישפיע ישירות על הכיס שלנו ?

תוכנית נטו למשפחה אושרה בכנסת וכבר השבוע יצאה הוראה של רשות המיסים כיצד יש לפעול .

ממתי חל החוק ?

ביום 16/5/2017 אושר וחוקק במס הכנסה הוראת השעה אשר מאשרת הגדלת של נקודות זיכוי לאם ולאבר בעבור ילדיהם עד גיל 5 שנים בעבור השנים 2017 ו – 2018

כמו כן יש לציין כי הוראת השעה תחול רטרואקטיבית  מ 1/1/2017 .

 

למי מיועדת התוכנית ומי הנהנים העיקריים ממנה ?

התוכנית מדברת על עיקרי הטבות שיוענקו למשפחות עובדות שבעצם מעודדת יציאה לשוק התעסוקה ומגדילה את שוויון ההזדמנויות לאזרחים .

תוכנית נטו למשפחה בעיקר מכוונת לשכבות החלשות ולמעמד הביניים .

 

מה הם עיקרי החוק ?

  • הגדלת נקודות הזיכוי להורים עובדים והשוואת נקודות הזיכוי של גבר ואישה

תחילה נסביר מה הם בעצם נקודות זיכוי , נקודות זיכוי הם הסכום שמקוזז מהמס שיש

לשלם למס הכנסה .(טבלה מס' 1) 

נקודות הזיכוי מחושבות על פי קריטריונים שונים כגון מין, כמות ילדים ,מצב משפחתי ,חייל משוחרר ,עולים חדשים ,סיום תואר ועוד .

ככל שאנו עומדים ביותר קריטריונים כך אנו זכאים לצבור כמות גדולה יותר של נקודות זיכוי

אשר תוכפל ב -215 ₪ ( שווי נקודת זיכוי לחודש לשנת 2017) .

וסכום זה יופחת מהמס שעלינו לשלם למס הכנסה .

משרד האוצר יעניק נקודות זיכוי מיום היוולדם של הילדים ועד גיל 6 וכמו כן ישווה את נקודות הזיכוי בין גברים לנשים ועל כן מהיום זכאים ל 1.5 נקודות זיכוי בעבור שנת הלידה של הילדים .

ומגיל שנה ועד גיל 5 שנים זכאים ל 2.5 נקודות זיכוי .

 

  • אפשרות לדחות את נקודות הזיכוי בשנה להן אם זכאית בכדי למצות את קבלת ההטבות .

אישה אשר שתלד בשנתיים הקרובות יכולה לשמור לעצמה את הזכות להעביר נקודת זיכוי אחת ,בעבור ילדים אשר נולדו לה בשנים 2017 ו- 2018  ע"י דחיית קבלת נקודת הזיכוי האם יכולה להנות ממצב בו תשלם פחות מס בשנה העוקבת שבה ככל הנראה תרוויח יותר כסף .

בשנה בה אישה ילדה לרוב נוצר מצב בו היא נעדרת ממקום עבודתה ומתקשה לעבוד שעות נוספות ולכן לרוב שכרה נמוך ,ובשימוש של נקודת זיכוי בשנה בעוקבת יכולה לגרום לכך שתשלם פחות מס .

יש להבהיר כי נקודות זיכוי לאישה בעבור ילדים מגיל 6 ואילך ללא שינוי .

  • סבסוד צהרונים החל מספטמבר 2017 בה תחל שנת הלימודים הקרובה יופחתו מחיר הצהרונים לילדים .(טבלה מספר 2)

יש לשים לב הסבסוד והסיוע שיינתן בעבור משפחות הגרות בישובים חלשים תהה גדולה יותר ובכך יגדל השכר נטו לכל משפחה באלפי שקלים שכן ההוצאה בעבור הצהרונים תפחת.

הסבסוד מחולק לפי אזורים סוציואקונומי וכל אזור וסכום הסבסוד שלו .

  • יבוטל מס הקניה על רכישת טלפון סלולרי והמכס על נעליים ובגדי תינוקות .(טבלה מספר 3)

כלומר אם בעבר מס הקניה בעבור רכישת סלולר עמד על 15% כיום הוא אפס

מכס על יבוא בגדי תינוקות ונעלים גם כן יופחת מ 12% לאפס.

 

  • הגדלת מענק עבודה כלומר הוחלט באוצר להגדיל ולהשוות את גובה מענק העבודה בין גברים לנשים , כלומר למקבלי שכר של עד 5,000 ₪ בחודש גם לגברים וגם לנשים תתקבל תוספת של 495 ₪ .

הורים עם 3 ילדים ומעלה זכאים לתוספת של 720 ₪ .

משפחות בהן שני בני הזוג עובדים יקבלו תוספת של 30%  .

כיצד התוכנית תיושם ?

המעסיקים קיבלו הנחיות מרשות המיסים לעדכן את תוכנות השכר החל מ 1/1/2017 רטרואקטיבית מתחילת השנה אחורנית .

לעניין דחיית נקודת זיכוי לאם על המעסיק להודיע לאם על זכאותה לבקש העברה של נקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים אלו לשנה העוקבת לשנת הלידה/

עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי כאמור תידרש למלא את בקשתה על טופס 116 ד על המעסיק לשמור את הטופס  יחד עם טופס 101 של העובדת.

תוכנית נטו למשפחה יצאה לדרך וניתן יהיה להרגיש אותה בכיס כבר מהמשכורת הקרובה ,הורים לילדים ירגישו זאת יותר שכן בסופו של דבר ישלמו גם פחות מיסים וגם ההוצאות שלהן ירדו .